Hvorfor elektrifisert transport er nøkkelen til et klimaskifte

15 minutter

Vi har entret et nytt tiår og den første måneden av 2020 er allerede over. Så hvilke klimautfordringer står vi ovenfor i dette nye tiåret? 

COP25-konferansen i slutten av 2019 så få hindringer for konkrete resultater. Selv om mange rapporter om emnet er deprimerende, reflekterer de behovet for en fornyet innsats fra sivilbefolkningen, frivillige organisasjoner og virksomheter, som vil kunne gå til handling der mange myndigheter tilsynelatende ikke gjøre det. Nylige rapporter fra Global Carbon Project viser at utslipp fra fossilt brensel og industrien er forventet å øke i 2020, hvilket fremhever det presserende behovet for en overgang til mer rettferdige og miljøvennlige energikilder. Den tidligere amerikanske visepresideneten Al Gore, understreker at vi må fortsette å få markedsandelen av fornybar energi til å vokse. La oss ta en titt på hvorfor det haster å gjøre denne energiovergangen, og hvorfor el-transport vil være avgjørende for denne prosessen i 2020-årene. 

Hvor står vi i dag?

climate change protesters rallying for a clean climate transition

Globale klimaendringer er uten tvil et av de viktigste politiske spørsmålene i vår levetid. Og CO2 er en av de største bidragsyterne til de globale klimaendringene. Utslippene stammer både fra naturlige og menneskelige kilder, men det er det menneskelige bidraget av CO2-utslipp som forårsaker de ødeleggende endringene vi ser over hele verden: korallbleking, utryddelse av arter, mer uberegnelig og ekstremt vær osv. CO2 slippes ut f.eks. når mennesker lager sement, avskoger og forbrenner fossile brensler. Energibruk til transport, elektrisitet, oppvarming, industribruk og mye annet, står for rundt 75 % av de globale klimagassutslippene. Det betyr at å endre måten vi produserer energi på, vil kunne redusere klimagassutslippene våre og bremse klimaendringene.

Energiproduksjon: Dagens situasjon og alternativer

Fortsatt avhengighet av fossile brensler

Menneskelig avhengighet av energikilder med CO2-utslipp, er fortsatt stor. Fra transport til lys og varme i husene våre – vi fortsetter i stor grad å brenne fossilt brennstoff og å benytte andre prosesser knyttet til fossilt drivstoff i hverdagslivet vårt. I USA for eksempel blir 80 % av all energi produsert med fossilt brensel. Og denne avhengigheten fortsetter å vokse i takt med at utviklingslandenes økonomier vokser. Når livskvaliteten forbedres i disse regionene øker også energibehovet deres. Derfor er det et stort behov for å gå over til mer miljøvennlige og sosialt rettferdige måter å produsere energi på. De gode nyhetene er: det skjer allerede.

Alternative energikilder 

Når det gjelder energiproduksjon, finnes det to viktige alternativer til å brenne fossilt brensel.

1) Fornybar energi

managers discussing renewable energy project focused on wind turbines

Tenk på vindturbiner, solcellepaneler, vannkraftverk osv. Fornybar energi er energi som samles fra fornybare ressurser, som naturlig etterfylles i løpet av en menneskelig tidsskala, f.eks. sollys, vind, regn, tidevann, bølger og geotermisk varme. De fleste får kraften sin, slik all energi gjør, direkte eller indirekte fra solen. Elektrisitet produseres på forskjellige måter med ulike typer fornybare energikilder. For eksempel når det gjelder vindturbiner, dreier vindens energi to eller tre propell-lignende kniver rundt en rotor, og rotoren spinner en generator for å produsere elektrisitet. Mens solcellepaneler konverterer solstrålene til elektrisitet ved å stimulere elektroner i silisiumceller, ved hjelp av fotonene i lyset fra solen. Og så videre.

2) Atomkraftverk 

Dette er en type kraftverk som bruker prosessen med kjernefisjonering for å generere elektrisitet Kjernefisjon er en kjernefysisk reaksjon eller en radioaktiv forfallsprosess, der kjernen til et atom deler seg i to eller flere mindre, lettere kjerner. De produserer elektrisitet ved å bruke kjernefysiske reaktorer i kombinasjon med Rankine-syklusen, der varmen som genereres av reaktoren omdanner vann til damp. Dampen spinner så en turbin og deretter en strømproduserende generator. 

La oss veie alternativene mot hverandre: 

Atomkraftverk har en ren drift, er pålitelige og rimelige. Radioaktivt avfall og atomulykker utgjør imidlertid alvorlige risikoer for menneskers helse og for naturen. Basismaterialene til kjernekraftverk er også fortsatt sjeldne og vanskelige å få tak i. 

Fornybar energi er derfor det foretrukne alternativet. Alle de forskjellige teknikkene for å skaffe energi påvirker miljøet på en eller annen måte. Vindturbiner krever for eksempel mye energi å bygge, men når de er smart planlagt, kan de til gjengjeld produsere store mengder energi på en pålitelig og bærekraftig måte. Siden 1960-årene har det vært en massiv økning i konsum av vind-, sol- og vannkraftsenergi. Og faktisk utgjør fornybar energi nå rundt 30 % av den globale energimiksen.  

Transportmuligheten

modern electrified public transport electrified tram

Transport står for rundt 20 % av de globale klimagassutslippene. Dette er for det meste knyttet til biler drevet med fossilt brensel, som slipper klimagasser direkte ut i atmosfæren, og som mange av oss bruker hver dag. Å kombinere en overgang til mer fornybare energikilder med et utbredt skifte til kjøretøy som bruker lite energi, for eksempel sykler og el-transport med biler og busser, kan gjøre en stor forskjell for de globale klimagassutslippene.

Energilagring: Hvorfor elbiler er avgjørende for den elektriske revolusjonen

I tillegg til det ovennevnte kan elbiler pga. sin energilagringskapasitet, også spille en viktig rolle for å legge til rette for overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Med oppfinnelsen av toveisladere, kan elbiler faktisk brukes som viktig lagringskapasitet for tunge fornybare strømnett. Toveisladere, noen ganger omtalt som DC-ladere eller V2G (vehicle-to-grid) eller V2H (vehicle-to-home), lar energien gå i begge retninger, både inn i og ut av elbilene. De er forskjellige fra tradisjonelle enveis elbilladere, som kun leder energien inn i bilen. Med denne toveiskapasiteten kan elbiler fungere som mini-energilagringsbatterier for strømnettet, når det blir tilstrekkelig mange av dem i samfunnet.

home ev charging station connected to renewable energy production plant - self sufficient home thanks to electrified transport

Både V2G og V2H vil trolig bli viktigere når vi går mot helt fornybare energisystemer. Det er fordi forskjellige fornybare energikilder har en tendens til å produsere varierende mengder energi avhengig av tidspunkt på dagen eller årstid. For eksempel samler solcellepaneler mest energi om dagen, vindturbiner når det blåser, og så videre. Med toveis lading kan elbilbatterienes fulle lagringskapasitet benyttes, hvilket er til fordel for hele energisystemet – og planeten! Derfor er det avgjørende at elbiler kan brukes som lastførende energiverk for fornybar energi. Med andre ord kan batteriene deres brukes til å samle opp og lagre overflødig sol- eller vindenergi når den genereres, slik at den kan gjøres tilgjengelig for bruk i perioder med stor etterspørsel, eller når energiproduksjonen av en eller annen grunn er uvanlig lav. Dette gjelder ikke bare for elbiler, men også elektriske busser, lastebiler, trikker, tog, osv. 

Særlig når det gjelder elbiler, åpner dette også for nye muligheter for demokratisering av energi. Felleseide mikronettverk i nabolag kan bruke ladekapasiteten til elbilene til å gjøre strømsystemene sine mer selvforsynte, samt til å lagre energi for å selge den tilbake til det lokale strømnettet med fortjeneste. Et eksempel på dette er Brooklyn Micro-Grid i New York. Elektrifiseringen av transport har altså generelt mange positive effekter for vår fremtidige energibruk. Rollene og dynamikken i energisektoren endres også når verden går mot å bli mer fornybar og elbilvennlig. Tradisjonelle energisluttbrukere har flere muligheter til å bli selvforsynte med energi, ved hjelp av initiativer som mikronettverk i nabolaget, eller hjemmebaserte energikilder som kan selge energi tilbake til tradisjonelle leverandører. 

Å elektrifisere transporten vil bane vei for en mer bærekraftig fremtid

Vi bør ikke tenke på elektrifisert transport kun som et middel for ny miljøvennlig mobilitet, men derimot tenke på energisystemet som en helhet. Når vi gjør det ser vi at elektrisk transport kan spille en nøkkelrolle både når det gjelder å tilby klimavennlig transport for milliarder av mennesker over hele verden, samt med å regulere og stabilisere strømnett som drives med fornybar energi. Med andre ord er elektrisk transport helt avgjørende for vår overgang til morgendagens elektriske og mer miljøvennlige og sosialt rettferdige samfunn. Det vil ikke bli enkelt å gå over til mer fornybar energi i vår globale energimiks, eller et elektrisk transportsystem. Det er imidlertid mye håp å hente i lokale prosjekter og bedrifter. Nøkkelen er at vi alle fortsetter å presse på, hver og en på vår egen, men like viktige måte: Som Greta Thunberg sier, er du aldri for liten til å gjøre en forskjell.